Regulamin Strony Internetowej

1.    Postanowienia ogólne
Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Beauty Pro Anna Królak z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stryjeńskich 19/12u, 02-791 Warszawa, NIP: 951-234-36-18.
Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

2.    Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy Beauty Pro Anna Królak lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Beauty Pro Anna Królak. użytkownik strony nie może:

1.    wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;

2.    modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

3.    Treść strony
Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o firmie i jej usługach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o firmie i jej usługach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami firmy.

4.    Odpowiedzialność
Firma Beauty Pro Anna Królak ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5.    Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie
Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że firma Beauty Pro Anna Królak ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

6.    Ochrona danych
Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane spółce za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.

7.    Kontakt
W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:
Beauty Pro Anna Królak
ul. Stryjeńskich 19/12u,
02-791 Warszawa
email: biuro@ikpe.pl
tel.: +48 512-911-197